Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
ze dne 24. 2. 2016
určující v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů podmínky pro užívání služeb portálu
www.mydesigners.cz
(dále jen „VOP“)


Provozovatel:
Segali s.r.o., se sídlem Hrubínova 325/11, 779 00 Samotišky, IČ: 04138490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62500, zastoupená panem Jiřím Režňákem, jednatelem společnosti (dále jen „provozovatel“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto VOP upravují v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti s pořádáním kreativní marketingové soutěže mezi Provozovatelem a osobami, které si zřídí účet na portálu www.mydesigners.cz (dále jen „portál“) za účelem realizace kreativní marketingové soutěže.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo provést jednostranně změnu VOP. O tomto budou Uživatelé předem informováni prostřednictvím Portálu.
3. Veškeré právní vztahy účastníků se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. DEFINICE POJMŮ
1. Kreativní marketingová soutěž – proces neregulovaný zákonem č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, při kterém Designéři zasílají na Uživatelský účet Zadavatele Grafické návrhy vytvořené na základě poptávky Zadavatele specifikované v Projektu. Výsledkem je výběr tří Grafických návrhů, které Zadavateli dle jeho subjektivního uvážení nejlépe vyhovují. Mezi Designéry vítězných Grafických návrhů je dle předem určeného poměru Zadavatele rozdělena odměna. Výherci jsou tak vybíráni na základě nenáhodného výběru a nemají žádnou povinnost koupě zboží, nebo účasti v reklamních akcích (dále jen „KMS“).
2. Uživatelský účet – účet otevřený Uživatelem na základě jeho registrace na Portálu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel odpovídá za úplnost, správnost a aktuálnost uvedených informací.
3. Uživatel – jakákoli právnická či fyzická osoba registrovaná na portálu, tj. mající na portálu Uživatelský účet Designéra nebo Zadavatele.
4. Designér - uživatel vytvářející grafický návrh na základě poptávky Zadavatele specifikované v Projektu.
5. Zadavatel – Uživatel poptávající na základě jím vytvořeného Projektu Grafický návrh Designéra, a to formou KMS.
6. Projekt – zadání požadavků Zadavatele na zpracování Grafických návrhů, tj. výchozí informační zdroj a zadání KMS. Při zpracování Grafického návrhu jsou Designéři povinni postupovat dle obsahu Projektu. Projekt je dostupný na Uživatelském účtu po celou dobu trvání lhůty pro Ukončení projektu. Přípustná jsou pouze zadání v českém nebo slovenském jazyce.
7. Grafický návrh – grafické zpracování Projektu Designérem, zaslané na Uživatelský účet Zadavatele ke konkrétní KMS a zpracované na základě projektu Zadavatele, tj. vstup do KMS.
8. Výherní grafický návrh – Grafický návrh označený Zadavatelem za výherní na 1. místě. Designér tohoto Grafického návrhu je povinen své grafické zpracování Projektu zaslat v požadovaných formátech Zadavateli
9. Licence na užívání návrhu – Designer, který se umístil na 1. místě, poskytuje Zadavateli zasláním svého Grafického návrhu oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu.
10. Odměna – výhra náležející Designérům, jejichž Grafické návrhy jsou vyhodnoceny jako výherní. Výše odměny pro každého z výherců je stanovena Zadavatelem již při zadání Projektu. Nárok na odměnu Designéra, který se umístí na prvním místě, vzniká zasláním požadovaných souborů Zadavateli. Designéři, kteří se umístili na 2. a 3. místě, nejsou povinni zaslat své Grafické návrhy Zadavateli.
11. Administrativní poplatek - finanční odměna Provozovatele za poskytnutí prostředí a služeb včetně volitelných, pro uskutečnění KMS
12. Celková hodnota projektu - platba představující součet Odměny a Administrativního poplatku.
13. Dílo třetí strany – hodnoty (např. umělecká díla, fotografie, grafická zpracování, vektorové soubory, textové soubory), které vytvořila třetí osoba požívající ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění. Provozovatel Portálu nenese odpovědnost za neoprávněné využití Díla třetí strany.
14. Spuštění projektu – ke spuštění Projektu dochází po zaplacení Administrativního poplatku a Odměn designérů na účet Provozovatele. Za zaplacení se považuje připsání částky na účet Provozovatele. Informaci o spuštění projektu obdrží každý Designér. Provozovatel je povinen spustit projekt do 2 dnů od obdržení platby Zadavatele.
15. Volitelné služby – služby, které je možno zvolit v rámci Zadání projektu. Volitelné služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.
16. Kreativní Projekt – zpoplatněná Volitelná služba, při které lze na Uživatelském účtu Zadavatele vidět pouze zadání projektu, nikoli však konkrétní návrhy Designérů či komentáře a diskusi k nim. Po Ukončení projektu je transparentnost zachována tím, že dojde ke zveřejnění tří vítězných Grafických návrhů.
17. Neveřejná KMS – soutěž viditelná pouze Uživatelům Portálu.
18. Expresní KMS – soutěž, která probíhá v kratším než Provozovatelem doporučeném termínu, a to na žádost Zadavatele. Minimální délka expresní KMS uvedena pod bodem 20 tohoto článku VOP. Provozovatel neodpovídá za výsledek této KMS.
19. Diskuse na portálu – určena ke komunikaci mezi Zadavatelem a Designérem
a. Obecná Diskuze k designu - určena pro hromadnou komunikaci s Designéry, kteří se účastní KMS a vznášet zde konkrétní dotazy a požadavky ke Grafickým návrhům
b. Diskuze ke konkrétnímu grafickému návrhu - Zadavatel komunikuje přímo s Designérem, který tvořil konkrétní grafický návrh. Designér zde může okomentovat svůj Grafický návrh.
20. Ukončení projektu – uzavření možnosti vkládání Grafických návrhů do Projektu po uplynutí lhůty stanovené Zadavatelem při zadání Projektu, min. délka těchto lhůt pro jednotlivé kategorie činí:

Kategorie KMS

Minimální doba trvání

Expresní zpracování

Logo

7

3

Vizitky

7

3

Tiskoviny

7

3

Web

14

7

Obalový design

7

3

Potisk reklamních předmětů

7

3

Polepy

7

3

Ostatní design

7

3

 

21. Zrušení projektu – oprávnění Zadavatele a Provozovatele, při kterém nedochází k výběru vítězných Grafických návrhů a k vyplacení odměn Designérům. Zadavateli jsou vráceny Odměny, které do soutěže poskytl.
22. Realizátor projektu – společnost oslovená Provozovatelem, která nabízí své služby na realizaci Projektu přímo Zadavateli bez další účasti Provozovatele.

III. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Provozovatel
1. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel prostředí (portálu) pro KMS pořádanou Uživateli portálu. Provozovatel není odpovědný za obsah, který Uživatelé na Portálu zveřejňují, jakož i za průběh jednotlivých KMS. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživatelům z neoprávněného užití Portálu a především neoprávněným užitím Děl třetích stran.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat Grafické návrhy nesplňující požadavky Projektu, nebo porušující práva třetích osob chráněná zejména zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění, nebo objektivně napodobující Grafické návrhy jiných Designérů či porušující tyto VOP.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nevhodné či pohoršující komentáře v Diskusi na portálu, jakož i komentáře porušující dobré mravy a zákon, a to i bez udání důvodu.
4. Provozovatel je povinen vyplatit Odměnu Designérům, kterým na ni vznikl v souladu s těmito VOP a pokyny Zadavatele nárok.
5. Provozovatel je povinen předem upozornit Uživatele na plánovanou údržbu či aktualizace hardwarového či softwarového vybavení, pokud po stanovenou dobu bude omezen či zamezen Uživatelům přístup k jejich Uživatelským účtům.
6. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně či trvale zablokovat Uživatelský účet těch Uživatelů, kteří opakovaně či podstatným způsobem poruší tyto VOP. U probíhajících KMS je takto Provozovatel oprávněn učinit až po jejich ukončení. Na žádost Uživatele, jehož Uživatelský účet byl takto zablokován je Provozovatel povinen uvést důvody blokace. Délka jednotlivých možných blokací Uživatelských účtů uvedena blíže v čl. IV těchto VOP.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do obsahu Portálu nebo v důsledku užití Portálu s rozporu s jeho určením.

Designér
1. Registrací na Portálu souhlasí s těmito VOP.
2. Je povinen vkládat na Portál pouze Grafické návrhy, které vytvořil výlučně on sám, originální a původní, tj. tyto návrhy jsou jeho autorským dílem.
3. Je oprávněn využít vodoznaků pro zvýšení ochrany svého Grafického návrhu před zneužitím, užitý vodoznak však musí být takového charakteru, že nedojde nikterak k porušení těchto VOP, zákona či práv třetích osob.
4. Stvrzuje, že mu svědčí veškerá práva k jím vloženým Grafickým návrhům. Designér odpovídá za to, že jím vložený Grafický návrh a jeho užití v rámci KMS nezasahuje do autorských nebo jiných práv duševního vlastnictví třetích osob.
5. Designér účastnící se konkrétní KMS není oprávněn až do jejího ukončení přihlásit tentýž Grafický návrh či jeho část do jiných soutěží, či ho poskytnout jinému subjektu k užívání.
6. Designér účastnící se konkrétní KMS je povinen při zpracování Grafického návrhu postupovat dle požadavků Zadavatele (Projektu).
7. Množství Grafických návrhů zaslaných Designérem do konkrétní KMS není omezeno.
8. Se výslovně zavazuje, že nebude propagovat jiné subjekty, výrobky či služby, a to jakýmkoli způsobem, především pak odkazem na ně či zveřejňováním jejich kontaktních informací.
9. Designér, který se účastní se svým Grafickým návrhem KMS je oprávněn komunikovat, předávat zdrojové soubory nebo přijmout odměnu od Zadavatele pouze prostřednictvím Provozovatele Portálu.
10. Designér vítězného Grafického návrhu má právo na vyplacení Odměny ze strany Provozovatele v souladu s těmito VOP a pokyny Zadavatele.
11. Za plnění svých daňových povinností nese odpovědnost každý designer individuálně.
12. Není oprávněn v jakékoli komunikaci se Zadavatelem zveřejňovat své kontaktní údaje, nabízet jakékoli další služby nesouvisející s Projektem či pod záminkou zvýšení svých šancí na Odměnu či k takovému jednání vyzývat. Takovéto jednání se pokládá za podstatné porušení VOP. Zveřejnění webových odkazů je povoleno, jen pokud je to nutné pro řádný průběh KMS a v zájmu Zadavatele.

Zadavatel
1. Nese odpovědnost za průběh KMS, především tak, že zadá jasný, srozumitelný a dostatečně určitý Projekt, stanoví adekvátní Odměnu a bude řádně komunikovat s Designéry či Provozovatelem ohledně bližší specifikace či upřesnění Projektu či Grafického návrhu.
2. Registrací na Portálu souhlasí s těmito VOP.
3. Je povinen zaplatit Provozovateli Administrativní poplatek a Odměnu. Bere na vědomí, že KMS je zahájena v souladu s těmito VOP až po připsání platby na účet Provozovatele.
4. Zadavatel není oprávněn v Projektu či v jakékoli komunikaci s Designérem zveřejňovat své kontaktní údaje či k takovému jednání vyzývat. Takovéto jednání se pokládá za podstatné porušení VOP.
5. Zadavatel není oprávněn volně nakládat s Grafickými návrhy Designérů, neboť tyto jsou jejich autorskými díly.

Uživatel
1. Je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které je v rozporu s těmito VOP, platnými právními předpisy, dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže či právy třetích osob vyplývající z právních předpisů či těchto VOP. Vložení Projektu či Grafického návrhu porušujícího výše uvedené se považuje za podstatné porušení těchto VOP.
2. Je povinen ve svém Uživatelském účtu uvádět přesné a pravdivé informace. V případě změny v údajích je Uživatel povinen tyto neprodleně uvést do souladu se skutečným stavem. Za škody vzniklé uvedením nesprávných údajů odpovídá Uživatel.
3. Je oprávněn využívat pouze jednoho Uživatelského účtu jako Zadavatel a jednoho Uživatelského účtu jako Designér. Uživatel není oprávněn tyto účty využívat současně v rámci jedné Kreativní marketingové soutěže.
4. Je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nutných k přístupu do svého Uživatelského účtu.
5. Uživatelé mají k dispozici funkci Diskuse na portálu, a to za účelem konkretizování požadavků Zadavatele na zpracování Projektu, tj. za účelem získání doplňujících informací k Projektu či Grafickému návrhu.
6. Není oprávněn kopírovat, napodobovat, prodávat nebo jakkoli zneužívat pro jakýkoli komerční účel jakýkoli obsah uveřejněný na Portálu.
7. Nese odpovědnost za škodu nebo jinou ujmu, kterou svou činností způsobí jinému Uživateli portálu, Provozovateli či třetí osobě.
8. Zakazuje se zneužívat obsah Portálu pro svoji obchodní činnost.

IV. DOČASNÁ BLOKACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
1. Uživatelský účet Designéra, který v Obecné diskusi či Diskusi na portálu narušuje řádný průběh KMS tím, že zejména prezentuje urážlivá vyjádření na účet zadavatele, nevhodným způsobem komentuje zadání KMS (sugestivní vyjádření, komentáře mimo zadání, aj.), může být zablokován na 1 měsíc.
2. Uživatelský účet Designéra, který nahrává Grafické návrhy v rozporu s těmito VOP, zákonem, dobrými mravy, právy třetích osob (zneužije Díla třetí osoby či se tímto dílem nadměrně inspiruje) či pravidly hospodářské soutěže, může být zablokován až na 1 měsíc.
3. Provozovatel je oprávněn zablokovat rovněž Uživatelský účet Zadavatele, a to na základě individuálního posouzení porušení jeho povinností vyplývajících z těchto VOP. Pokud Zadavatel rozhodne o blokaci účtu Zadavatele během probíhající KMS, musí vždy při posouzení závažnosti porušení povinností Zadavatele primárně dbát na zájmy Designérů.
4. Při opakovaném porušení těchto VOP nebo podstatném porušení těchto VOP je Provozovatel oprávněn zablokovat Uživatelský účet Účastníka natrvalo.

V. PRŮBĚH KREATIVNÍ MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
1. Provozovatel umožňuje Zadavateli umístit na Portál Projekt. V zadávacím dotazníku je Zadavatel zejména povinen vyplnit všechna povinná pole a uvést veškeré své požadavky, vybrat příslušnou kategorii, stanovit Odměnu a lhůtu pro vkládání Grafických návrhů (Ukončení projektu). V případě porušení této povinnosti Provozovatel neručí za výsledky KMS a neuplatní se čl. V odst. 16 těchto VOP.
2. Na Portále je pro každou z kategorií uvedena minimální Odměna. Zadá-li Zadavatel Projekt obsahující požadavek na větší počet samostatných Grafických návrhů, musí tomuto zadání odpovídat i odměna, která musí být úměrně navýšena dle počtu požadovaných Grafických návrhů, u kategorie web je pak odměna navýšena za každou podstránku webu o 1.000,-Kč.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit zadání Projektu, je-li to v nejlepším zájmu Zadavatele.
4. Vyžaduje-li Zadavatel zvláštní licenční podmínky k užití vítězných Grafických návrhů, stanoví tyto licenční podmínky při zadání Projektu. Designér, který se účastní Projektu se zvláštními licenčními podmínkami, svou účastí v Projektu souhlasí se sepsáním licenční smlouvy se Zadavatelem v případě, že bude jeho Grafický návrh vybrán jako vítězný.
5. Projekt nelze po Spuštění projektu měnit. Předchozí požadavky Projektu lze pouze na žádost Designéra dodatečně upřesnit v Diskusi na portálu. Pokud zadavatel požaduje změny, které svou podstatou mění původní Projekt či mají povahu víceprací, nejsou pro Designéry závazné.
6. Zadání Projektu je vytvořeno na Portálu, tj. nesmí odkazovat na soubory mimo Portál. Projekt může obsahovat pouze přílohy, když Zadavatel nese odpovědnost za původ těchto příloh a deklaruje, že mu svědčí právo s těmito soubory nakládat.
7. Zadavatel může při vytváření Projektu využít některou z Volitelných služeb. Provozovatel účtuje za využití Volitelné služby poplatek dle aktuálního ceníku těchto služeb. Volitelnou službou pak zejména je Neveřejná KMS, Kreativní Projekt a Expresní KMS.
8. Zadavatel má právo v průběhu KMS
a. vyřadit (smazat) návrhy, které neodpovídají jeho zadání, či mu nevyhovují. Vyřazený návrh je započítán do celkového počtu obdržených Grafických návrhů,
b. hodnotit obdržené Grafické návrhy komentáři v Diskusi ke konkrétnímu grafickému návrhu a přidělením hvězdiček dle ust. čl. VII. odst. 3 těchto VOP.
9. Zadavatel je oprávněn písemně požádat Provozovatele o ukončení KMS před uplynutím lhůty pro Ukončení projektu, je-li s dosavadními návrhy spokojen. Pouze Provozovatel je oprávněn rozhodnout o předčasném ukončení KMS a KMS nevratně ukončit. Ukončí-li Provozovatel KMS, přistupuje Zadavatel k výběru nejvhodnějšího Grafického návrhu.
10. Zadavatel je povinen zvolit do 7 dní od Ukončení projektu pořadí tří vítězných Grafických návrhů. Pokud Zadavatel v této lhůtě nezvolí výherní Grafické návrhy, přechází tato povinnost na Provozovatele.
11. Designér je povinen do 7 dnů od zvolení svého Grafického návrhu za vítězný akceptovat odměnu za tento návrh. Akceptováním odměny Designér souhlasí též s tím, že Provozovatel předá jeho kontaktní údaje Zadavateli.
12. Po výběru vítězných Grafických návrhů vzniká Zadavateli nárok na obdržení Grafického návrhu Designéra, který se umístil na prvním místě. Designér Výherního grafického návrhu je povinen zaslat Zadavateli soubory v požadovaném formátu a kvalitě nejpozději do 7 dnů od zvolení svého Grafického návrhu za výherní. Pokud zaslané soubory neodpovídají Vítěznému návrhu, má zadavatel právo na bezplatné a bezodkladné uvedení návrhu do stavu odpovídajícímu Vítěznému grafickému návrhu, a to uplatní-li toto právo u Designéra do 14ti dnů od zaslání souborů. Zasláním Výherního grafického návrhu poskytuje Zadavateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v ujednaném rozsahu (viz čl. V odst. 14 těchto VOP). Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení těchto VOP. Designér Výherního grafického návrhu ztrácí právo na vyplacení Odměny a Zadavateli vzniká nárok na vrácení té části odměny, kterou určil pro Designéra Výherního grafického návrhu. Na Designéry, kteří se umístili na 2. a 3. výherním místě, přechází povinnost Designéra Výherního grafického návrhu uvedená v tomto článku VOP.
13. Zadavatel je povinen písemně informovat Provozovatele o obdržení požadovaných souborů Výherního grafického návrhu. Provozovatel je povinen do 7 dnů od obdržení této informace zaslat Designérovi Výherního Grafického návrhu Odměnu. Designérům, kteří se umístili na 2. a 3. místě je Provozovatel povinen zaslat odměnu ve stejné lhůtě.
14. Po Ukončení projektu poskytuje Designér Výherního Grafického návrhu zasláním požadovaných souborů Zadavateli bezúplatnou, nevýhradní a nepřevoditelnou licenci bez možnosti poskytnutí podlicence. Designér a Zadavatel se mohou dohodnout na jiných podmínkách poskytnutí licence, a to i po ukončení projektu, avšak bez účasti provozovatele. V případě poskytnutí výhradní licence jsou designér a zadavatel povinni v souladu s § 2358 občanského zákoníku uzavřít písemnou licenční smlouvu.
15. Provozovatel si vyhrazuje právo Zrušit projekt, který svou povahou odporuje těmto VOP, účelu Portálu a službám poskytovaným Provozovatelem, dobrým mravům, platným právním předpisům, hospodářské soutěži či je z něj zřejmé, že nesplňuje zákonné podmínky na řádný projev vůle. Provozovatel je povinen v případě Zrušení projektu vrátit Zadavateli platbu odpovídající výši Odměny Designérů. Administrativní poplatek nepodléhá refundaci.
16. Zadavatel je oprávněn požádat Provozovatele o Zrušení projektu v případě, že obdrží méně než 10 Grafických návrhů (mimo Expresní KMS) či v případě neobdržení souborů vítězných Grafických návrhů v požadovaných formátech. Zadavatel má právo na vrácení platby odpovídající Celkové hodnotě projektu.

VI. ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK A ODMĚNA
1. Registrace na Portálu nepodléhá žádnému poplatku.
2. Zadavatelé berou na vědomí, že Portál využívá pro příchozí platby platební bránu GoPay, které se řídí vlastními smluvními podmínkami.
3. Provozovatel distribuuje finanční prostředky výhradně formou převodu na bankovní účet banky, která je provozována v ČR a SR.
4. Veškeré platby jsou Zadavateli známy již ve chvíli Zadání projektu.
5. Administrativní poplatek náleží Provozovateli za poskytnuté služby ve formě poskytnutí prostředí (portálu) pro uskutečnění KMS, náklady na provoz Portálu, náklady na vyplacení Odměn a poskytnutí dalších volitelných služeb jako např. expresní soutěž či utajená soutěž. Administrativní poplatek činí 20% z celkové hodnoty Projektu.
6. Provozovatel dále distribuuje Odměnu Designérům, jejichž Grafický návrh byl Zadavatelem vybrán jako výherní, a to podle předem známých pokynů Zadavatele. V případě, že Designérovi vznikne nárok na vyplacení Odměny vyšší než 10.000,-Kč, odvede z této částky Provozovatel srážkovou daň ve výši 15%, o kterou bude vyplacená Odměna Designérovi snížena.
7. Vznikne-li Zadavateli právo na vrácení platby, bude tato Provozovatelem poukázána na jeho bankovní účet uvedený na Uživatelském účtu nejpozději do 10 dnů od rozhodné skutečnosti.
VII. DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ
1. Provozovatel vede statistiku úspěšnosti Designérů v KMS. Vstupními informacemi do statistických údajů v jednotlivém kalendářním roce, tj. v rozhodném období od 1.1. do 31.12. je počet udělených hvězd Zadavatelem ke konkrétnímu Grafickému návrhu Designéra v konkrétní KMS, umístění se na výherním místě či účast v KMS. V případě KMS probíhajících na pomezí dvou rozhodných období, se hodnocení započítává do následujícího kalendářního roku.
2. Počet možných získaných hvězd v jednotlivé KMS k jednomu Grafickému návrhu

Umístění se na 1. výherním místě

10 hvězd

Umístění se na 2. výherním místě

5 hvězd

Umístění se na 3. výherním místě

2 hvězd

Za účast v KMS (včetně vítězů)

1 hvězda

Hodnocení Zadavatele

1 – 5 hvězd

 

3. Zadavatel má v jedné KMS k dispozici max. 5 hvězd, které dle svého vlastního uvážení může rozdělit mezi jednotlivé Grafické návrhy.
4. Provozovatel Designérskou soutěž vyhodnotí do 14 dnů od konce rozhodného období.
5. Designér, který se umístí na prvním místě za příslušný kalendářní rok, obdrží od Provozovatele certifikát
„Designer roku _____ portálu mydesigners.cz“
6. Designéři, kteří se umístí na 2-10 místě za příslušný kalendářní rok, obdrží certifikát
„TOP 10 designer roku _______portálu mydesigners.cz“

VIII. REALIZACE PROJEKTU
1. Provozovatel nabízí Zadavatelům bezplatnou volitelnou službu spočívající v rozeslání poptávky subjektům, jejichž prostřednictvím by mohl být Výherní grafický návrh realizován.
2. Provozovatel, v případě využití této služby poptá cenovou nabídku konkrétních subjektů na realizaci Výherního grafického návrhu. Oslovené subjekty zasílají své nabídky přímo Zadavateli. Komunikace mezi Zadavatelem a potencionálním Realizátorem projektu probíhá již bez ingerence Provozovatele.
3. Provozovatel dále nenese odpovědnost za kvalitu služeb subjektu, který byl Zadavatelem vybrán pro realizaci vybrán.

IX. NEZISKOVÉ ORGANIZACE A KAMPANĚ
1. Provozovatel zprostředkovává neziskovým organizacím či subjektům pořádajícím charitativní, humanitární, sbírkovou či osvětovou akci či kampaň uspořádání Neziskové KMS (dále společně jako „Neziskový zadavatel“).
2. Za Neziskovou organizaci je považována právnická osoba, jejímž účelem není vytvářet zisk, tj. není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem.
3. Za subjekt pořádající charitativní, humanitární, sbírkovou či osvětovou akci či kampaň je považována fyzická či právnická osoba pořádající individuální akci či kampaň, jejímž účelem není vytvářet zisk.
4. V rámci Neziskové KMS nevzniká Provozovateli nárok na zaplacení Administrativního poplatku a Designérům nevzniká nárok na vyplacení Odměn, tj. je osvobozena od jakékoli úplaty.
5. Nezisková KMS je Neziskovým zadavatelem spuštěna po obdržení rozhodnutí Provozovatele, který posoudí jeho individuální žádost o umožnění uspořádání Neziskové KMS. Provozovatel při posouzení žádosti zohledňuje zejména účel neziskové organizace nebo pořádané akce/kampaně.
6. Neziskový zadavatel, se zavazuje na výherním Grafickém návrhu a při jakémkoli jeho užívání, po celou dobu uvádět informaci o tom, že byl zpracován za přispění Provozovatele a Designéra. Neziskový zadavatel je oprávněn požádat Provozovatele o udělení výjimky z výše uvedeného pravidla, pokud na určité tiskovině není vhodné informaci o spolupráci uvádět.
7. Provozovatel negarantuje žádný počet Grafických návrhů či zúčastněných Designérů.
8. U Neziskové KMS nelze využít žádnou z Volitelných služeb.
9. Doporučená minimální lhůta pro Ukončení projektu je 10 dní pro všechny kategorie, výjimkou je kategorie web, kde je doporučená minimální lhůta trvání 20 dní.
10. Tyto VOP se na Neziskovou KMS v dalším v tomto článku výslovně odchylně neupraveném použijí přiměřeně.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uživatel přistoupením k těmto VOP vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem nezbytné ochrany práv Provozovatele vyplývajících z poskytování služeb a provozu Portálu, včetně vedení Uživatelského účtu. Uživatel tak souhlasí s tím, aby Provozovatel v nezbytném rozsahu shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu a užil tyto v rámci svých informačních kampaní či zpracoval k šíření svých obchodních sdělení.
2. Provozovatel rovněž uchovává příspěvky Uživatele v Diskusi na Portálu, Grafické návrhy, účetní doklady a doklady o transakcích a další informace související s využíváním Uživatelského účtu na Portálu.
3. Provozovatel je oprávněn zasílat informace o Portálu na emailovou adresu Uživatele, pokud Uživatel v souladu s tímto bodem VOP nastavil svůj Uživatelský účet.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je pouze distributorem odměn a zprostředkovatelem prostředí, ve kterém na vlastní odpovědnost a riziko je jim umožněno realizovat KMS. Veškeré možné vzájemné nároky Uživatelů je nutno řešit bez účasti Provozovatele, a to v rámci občanského soudního řízení.
2. Práva a povinnosti plynoucí z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění).
3. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace mezi Uživateli a Provozovatelem písemná, za písemnou formu je považována i výměna emailové korespondence na emailové adresy uvedené v Uživatelském účtu.
4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Nedílnou součástí obchodních podmínek je poučení o ochraně osobních údajů.
5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 24. 2. 2016. Jakákoli změna těchto VOP nabývá účinnosti dnem zveřejnění aktuální verze VOP na Portálu.